Pre zapísanie sa do jedného z našich kurzov prosím vylpňte nasledujúci formulár. Prosíme vás, aby ste údaje vypĺňali pravdivo. Vaša žiadosť nám bude aicky odoslaná.

captcha

*** V súlade s § 11 zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) súhlasím, aby Jazyková škola Native School of English (ďalej „prevádzkovateľ“) spracúval a zverejňoval osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, informácie o dosiahnutých výsledkoch, ďalej fotografie, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy zachytávajúce dotknutú osobu a prejavy jej osobnej povahy súvisiace so štúdiom na škole a jej študijnými výkonmi. Súhlasím, aby prevádzkovateľ počas celej doby štúdia dotknutej osoby na škole, zverejňoval citované osobné údaje na webovej stránke školy, školskom periodiku a iných periodických a neperiodických materiáloch školy, na nástenkách, iných školách a prípadne v ďalších médiách, na dokumentačné, prezentačné účely a na účely pozitívnej propagácie školských a mimoškolských aktivít prevádzkovateľa ako aj pre účely informovania a propagovania aktivít prevadzkovateľa.

Prípadné odvolanie súhlasu bude vykonané na základe môjho písomného oznámenia prevádzkovateľovi. Prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 15 ods.1 zákona o právach, resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby.